Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 maja 2020 roku

Zawiadamiamy, że na podstawie Uchwały Nr XX/173/2020 Rady Gminy Czosnów z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty na terenie gminy Czosnów od 1 maja 2020 r. zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi 30,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości.

Jednocześnie informujemy, iż ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła na terenie całego kraju obowiązek selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych. A zatem, zgodnie z nowelizacją ustawy obowiązkiem wszystkich właścicieli nieruchomości jest zbieranie odpadów w sposób selektywny.

Na terenie naszej gminy obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych wprowadzony zostanie z dniem 1 maja 2020 roku.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych – wójt określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej która, zgodnie z ww. uchwałą wynosi 60,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości.

W związku z wprowadzeniem obowiązku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wszyscy właściciele nieruchomości, którzy w dotychczas złożonych deklaracjach wskazali brak prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zobligowani są do złożenia nowych deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku osób, które dotychczas zadeklarowały selektywną zbiórkę zmienione stawki opłat nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji i obowiązują do czasu zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związana z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania). Właściciele tych nieruchomości otrzymają, na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiadomienia o wysokości nowej opłaty (wyliczone jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w złożonej deklaracji).

Właściciel uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Terminy oraz indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.

Właściciel nieruchomości, w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Jednocześnie informujemy, że od 1 maja 2020 roku zgodnie z Uchwałą Nr XX/173/2020 Rady Gminy z dnia 9 kwietnia 2020 roku wprowadzona zostanie możliwość zwolnienia właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10% miesięcznej opłaty.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy posiadają przydomowe kompostowniki i kompostują w nich bioodpady, mają prawo do skorzystania z takiego zwolnienia.

Podstawą do zwolnienia jest złożenie przez właściciela nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzgledniającej informacje o kompostowaniu.

W przypadku skorzystania ze zwolnienia właściciel nieruchomości nie może oddawać bioodpadów stanowiących odpady komunalne (tj. worków brązowych ani dostarczać bioodpadów do PSZOK).

Nowe deklaracje będzie można składać do urny w siedzibie Urzędu (po odwołaniu stanu epidemii do pokoju nr 3), przesłać elektroniczną skrzynką podawczą (ePUAP) lub pocztą.

Ponadto informujemy, iż od dnia 1 maja 2020 r. odpady komunalne będą odbierane spod posesji od godziny 700.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przewiń do góry

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Close