Gospodarka Odpadami

Rada Gminy Czosnów, jako najbardziej obiektywną i uczciwą dla każdego mieszkańca Gminy Czosnów, uznała metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowiącą iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawka ta według ustawodawcy powinna być tak dobrana aby ich łączny wpływ pokrył w całości koszty funkcjonowania systemu, a w szczególności koszty związane z:

• odbieraniem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,

• tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

• obsługi administracyjnej systemu.

Szacując powyższe koszty na poziomie minimalnym Rada Gminy w Uchwale Nr XVI/122/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. ustaliła stawkę tej opłaty w wysokości:

 • 10 zł/miesiąc od mieszkańca dla odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny,
 • 17 zł/miesiąc od mieszkańca dla odpadów zmieszanych.
  Aby upowszechnić selektywne zbieranie odpadów „u źródła” stawka za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny została obniżona.Od dnia 1 czerwca 2019r. na terenie Gminy Czosnów obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uchwalone Uchwałą Rady Gminy Czosnów
  Nr VIII/40/2019 z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty w wysokości:

  • 20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny;
  • 40 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej na nieruchomości, jeżeli odpady

  nie są zbierane w sposób selektywny.

Deklaracja

 • Informację o liczbie mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz o sposobie zbierania odpadów komunalnych należy przekazać do Urzędu Gminy Czosnów w postacie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości.
 • Opłatę za odbiór odpadów komunalnych właściciel /zarządca nieruchomości zobowiązany jest wnieść – bez wezwania – na indywidualny numer konta rozliczeniowego podany w potwierdzeniu przyjęcia deklaracji. Opłatę można również uiszczać w punkcie kasowym Urzędu Gminy Czosnów w MBS Łomianki O/Czosnów lub bezpośrednio u inkasenta Teresy Serafin
 • Rada Gminy uwzględniając interes wszystkich stron – mieszkańców, firmy odbierającej odpady oraz gminy uznała, że najbardziej racjonalny będzie termin płatności za dwa miesiące. Terminy te ustalone zostały w taki sposób, aby nie nakładały się na terminy płatności podatku.
 • Pobierz deklarację w pliku pdf 

Terminy płatności:

za styczeń i luty do 15 lutego
za marzec i kwiecień do 15 kwietnia
za maj i czerwiec do 15 czerwca
za lipiec i sierpień do 15 sierpnia
za wrzesień i październik do 15 października
za listopad i grudzień do 15 grudnia
itd.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący w roku 2020

Jak często odbierane są śmieci ?

 • W ramach wnoszonej opłaty odebrana zostanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych każda ilość wytworzonych odpadów komunalnych z następującą częstotliwością:
 • Odpady komunalne zmieszane odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
  1. jednorodzinnych – co dwa tygodnie,
  2. wielorodzinnych – 3 razy w tygodniu,
 • Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujące: papier, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i drobny metal oraz szkło opakowaniowe gromadzone w odpowiednich workach 60 l i 120 l z foli PE–HD (LPDE) oddzielnie dla każdej frakcji odpadów, odbierane będą od właścicieli nieruchomości zamieszkałych jeden raz w miesiącu.
 • Odpady pozostałe po segregacji (gromadzone w pojemniku) odbierane będą co dwa tygodnie.
  • Odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzone w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne co najmniej jeden raz w roku,
  • Odbiór odpadów wielkogabarytowych będzie miał miejsce w terminach wyznaczonych przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne z częstotliwością co najmniej jeden raz w roku,
  • Dopuszcza się przekazanie gromadzonych odpadów komunalnych, jak metal, papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony, powstałych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowanego przy oczyszczalni ścieków w Czosnowie,
  • Przeterminowane leki należy przekazać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie aptek, które następnie odbierane będą przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne według ustalonego przez przedsiębiorcę harmonogramu.
 • Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne udostępnia (wydzierżawia lub sprzedaje) pojemniki i worki. Segregacja odpadów prowadzona będzie tylko w workach odpowiedniego koloru dla każdej frakcji: niebieskim dla papieru, żółtym dla plastiku i odpadów wielomateriałowych oraz zielonym dla szkła opakowaniowego. Odpady komunalne zmieszane i pozostałości po segregacji zbierane będą w pojemniki lub własne worki. Odpady komunalne zmieszane i pozostałości po segregacji zbierane w workach przeznaczonych do segregacji nie zostaną odebrane, ponieważ jak sama nazwa wskazuje worki te są przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów.
 • Podział na wyżej wymienione sposoby zbierania i przekazywania odpadów komunalnych w znacznym stopniu ułatwi współpracę między przedsiębiorcą odpowiedzialnym za ich wywóz, a właścicielem nieruchomości zamieszkałej, poprzez możliwość opracowania czytelnego harmonogramu odbioru odpadów.
 • W ramach wnoszonej opłaty mieszkańcy będą mogli dostarczać odpady zbierane w sposób selektywny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jeśli ustalone terminy odbioru odpadów przez przedsiębiorcę będą za rzadkie lub przekazanie odpadów w wyznaczonym terminie będzie niemożliwe.
Przewiń do góry

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Close