OBOWIĄZEK PRZYŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. 

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Nadzór nad realizacją obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci sprawuje wójt, który zgodnie z art. 6 ust. 7 ww. ustawy, w przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązku ma uprawnienia do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie.

Wykonanie decyzji,  zgodnie z art. 6 ust. 9 ww. ustawy podlega egzekucji w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ponadto osoby, które nie wykonują tego obowiązku, podlegają karze grzywny, a postępowanie toczy się w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wykonanie przyłącza odbywa się staraniem i na koszt właściciela nieruchomości (zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków).

Gmina Czosnów udziela jednak bezzwrotnej dotacji na prace związane z budową przyłączy kanalizacyjnych. Zasady udzielania dotacji określa Uchwała Nr XXV/219/2020 Rady Gminy Czosnów z dnia 15 września 2020 r.

 

Maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą:

1. Przyłącza grawitacyjnego

1) do 50% kosztów budowy jednak nie więcej niż 3 000,00zł przy długości przyłącza do 50 m;

2) do 50% kosztów budowy jednak nie więcej niż 8 000,00zł przy długości przyłącza powyżej 50 m do 100 m włącznie;

3) do 50% kosztów budowy jednak nie więcej niż 12 000,00zł przy długości przyłącza powyżej 100m.

2. Przyłącza ciśnieniowego

1) do 50% kosztów budowy jednak nie więcej niż 3 000,00zł przy długości przyłącza do 50 m;

2) do 50% kosztów budowy jednak nie więcej niż 8 000,00zł przy długości przyłącza powyżej 50 m do 100 m włącznie;

3) do 50% kosztów budowy jednak nie więcej niż 12 000,00zł przy długości przyłącza powyżej 100m.;

4) do 100% kosztów budowy urządzenia zbiornikowo-tłocznego (UZT) jednak nie więcej niż 15 000,00 zł.

 

Szczegółowe informacje w zakresie dofinansowania można uzyskać w Wydziale Budownictwa i Inwestycji pod nr tel. 22 785 02 01 w. 133 – Pan Mirosław Żbik, natomiast w zakresie warunków przyłączenia do sieci w Komunalnym Zakładzie Budżetowym tel. 22 785 01 83 – Pan Przemysław Wojcieski.

Więcej informacji oraz wnioski o dofinansowanie 

Przewiń do góry

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Close